Friday 22 January, 2021
Aisko.pl
Aisko.pl
Ogólne wiadomośći o czujnikach dymu
Page  1  2
DO CZEGO SŁUŻĄ CZUJKI DYMU?
Zadaniem czujek dymu jest jak najwcześniejsze ostrzeżenie o pożarze. Są one w stanie wykryć nawet minimalne ilości szkodliwych produktów spalania, dzięki czemu mogą w porę ostrzec o zaistniałym zagrożeniu, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań (ewakuację domowników, zawiadomienie straży pożarnej itp.). W przypadku wykrycia zagrożenia uruchamiają alarm akustyczny o sile 85dB oraz alarm optyczny. Mogą być zasilanie z sieci 230V lub baterii umieszczonej wewnątrz obudowy. Czujki zasilane bateryjnie zapewniają szybki i prosty montaż oraz gwarantują prawidłowe działanie nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.
JAKĄ NORMĘ MUSZĄ SPEŁNIAĆ CZUJKI DYMU?
Czujki dymu sprzedawane na obszarze Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN14604:2006P (EN14604:2005). Norma ta określa wymagania, metody badań, kryteria zadziałania oraz instrukcje producenta dla autonomicznych czujek dymu, działających z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, przeznaczonych do stosowania w mieszkaniach lub podobnych obiektach mieszkalnych (domach jednorodzinnych).
JAKI DOKUMENT WYMAGANY JEST W PRZYPADKU SPRZEDAŻY CZUJEK NA RYNKU EUROPEJSKIM?
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Zgodnie z europejską regulacją prawną (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr. 305/2011 tzw. dyrektywa CPR), w celu wprowadzenia i udostępniania na rynku europejskim czujek dymu wymagane jest przedstawienie przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych (CPD). Deklaracja właściwości użytkowych (CPD) sporządzana jest przez producenta na podstawie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych czujki przeprowadzonego przez notyfikowaną jednostkę badawczą z Unii Europejskiej z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005). Dokument CPD jest wymagany w przypadku sprzedaży czujek dymu i powinien być dołączany do produktu. Jeżeli nie został załączony, to na żądanie nabywcy sprzedawca ma obowiązek przedstawić ww. dokument.
JAK OZNACZONE SĄ CZUJKI DOPUSZCZONE DO SPRZEDAŻY NA RYNKU EUROPEJSKIM?
W przypadku, gdy czujka została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą z Unii Europejskiej na obudowie wyrobu i / lub w jego dokumentacji, producent umieszcza znak CE, poniżej którego musi być podany numer unikalny numer Deklaracji Właściwości Użytkowych dla danego produktu. Przykład poniżej pokazuje oznaczenie czujki Kidde model 29HD.
Oznaczenia czujników dymu
0786                   - unikalny numer notyfikowanej jednostki badawczej VdS
20733 09           - unikalny numer dokumentu
EN14604:2005 - norma według której została wykonana ocena czujki
Dodatkowo, na obudowie wyrobu i / lub w jego dokumentacji może znajdować się logo jednostki badawczej. W tym przypadku jest to logo VdS.
Oznaczenia czujników dymu
VdS                      - logo instytucji badawczej
EN14604:2005     - norma, wg. której były przeprowadzone badania
G206007               - numer z raportu badań
JAKI JEST PODZIAŁ CZUJEK ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WYKRYWANIA POŻARU?
W zależności od zastosowanej technologii detekcji pożaru czujki dzielą się na jonizacyjne i optyczne (fotoelektryczne).
CZUJKI JONIZACYJNE
Czujki jonizacyjne mogą wcześniej niż alarmy optyczne wykryć niewidoczne produkty spalania (w przypadku pożarów z otwartym płomieniem, którym towarzyszy niewielka ilość widocznego dymu). Mogą być umieszczane w pobliżu pomieszczeń o dużej wilgotności np. na korytarzu w pobliżu łazienki.
Czujnik Jonizacyjny
Działają na zasadzie zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej wskutek zmniejszenia się ruchliwości nośników prądu (jonów), do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki produktów spalania. Zmniejszenie natężenia prądu jonizacji powoduje włączenie sygnalizacji alarmowej.
CZUJKI OPTYCZNE
Czujki optyczne szybciej niż czujki jonizacyjne wykrywają pożary wolno rozprzestrzeniające się, tzn. takie, którym towarzyszy duża ilość dymu widocznego, bez otwartego ognia (np. dym z tlących się przedmiotów). Są one mniej podatne na produkty spalania powstające w trakcie gotowania lub smażenia, dlatego mogą być umieszczane w pobliżu pomieszczeń kuchennych.
Czujki Optyczne
Działają na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki dymu. W komorze pomiarowej czujki optycznej znajduje się dioda emitująca światło podczerwone, soczewka oraz światłoczułe ogniwo (fotodioda odbiorcza). W normalnych warunkach do fotodiody odbiorczej nie dociera światło zewnętrzne oraz światło emitowane z diody nadawczej. Wniknięcie dymu do komory pomiarowej powoduje rozproszenie promieniowania i skierowanie go na fotodiodę odbiorczą następstwem, czego jest przejście czujki w stan alarmu.
Pożary w budynkach mieszkalnych powstają i rozprzestrzeniają się w trudny do przewidzenia sposób, dlatego firma Kidde zaleca montaż zarówno czujek jonizacyjnych jak i optycznych. W budynkach mieszkalnych powinna być zamontowana minimum jedna czujka dymu jonizacyjna i jedna czujka dymu optyczna.
Żadna część powyższego opracowania, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być modyfikowana, ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny oraz inny bez pisemnej zgody firmy AISKO.
Page  1  2
Friday 22 January, 2021  |  60 887 273 requests since 03/22/2004
Copyright © 2004 -2021 Aisko  |  Created by Sieniek  |  Powered by osCommerce