Menu
Your Cart
The website uses cookies to facilitate the operation of the store. Learn More

Czujniki gazu - bezpieczeństwo gazowe

Czujniki gazu - bezpieczeństwo gazowe

Jak zadbać o bezpieczeństwo gazowe w budynkach mieszkalnych?

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i podłączone do niej urządzenia gazowe. W celu uniknięcia wybuchu gazu i pożaru oraz ograniczenia strat materialnych należy postępować zgodnie w poniższymi zasadami:
 • Utrzymywać instalację gazową w dobrym stanie technicznym. Nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji
 • Gazomierz znajdujący się poza lokalem powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
 • Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości, dobrym stanie oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta
 • Nie wolno używać kuchni gazowych do ogrzewania pomieszczeń
 • Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru
 • Ciecze i potrawy gotowane na kuchenkach gazowych należy kontrolować, aby nie dopuścić do zalania palników, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wycieku gazu. Po zakończeniu gotowania należy dokładnie zakręcić kurek gazowy
 • Nie wolno dopuszczać dzieci do użytkowania urządzeń gazowych
 • Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym przynajmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 • Zabronione jest samowolne wykonywanie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych
 • Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu

Gaz płynny (propan-butan) w butlach

Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli o masie gazu do 11 kg każda przyłączonych do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń gazowych.

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem płynnym

 • Nie przechowuj ani nie używaj butli z gazem płynnym w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu
 • Butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. grzejników, z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle
 • Butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie
 • Butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem
 • Należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych, dotyczy to szczególnie przewodów gumowych. Okresowo sprawdzać, czy przewody nie są pęknięte, czy są właściwie
>