Menu
Your Cart

Czujniki gazu - zasady montażu

Czujniki gazu - zasady montażu

Zasady montażu czujnika gazu

W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane wyłącznie certyfikowane czujniki gazu spełniające polską normę PN-EN50194-1:2009. Czujnik powinien być montowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przed przystąpieniem od montażu należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci.

Montaż czujnika gazu nie zwalnia użytkowania z obowiązku utrzymywania instalacji gazowej oraz wszystkich urządzeń gazowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie. Wszystkie urządzenia gazowe powinny być regularnie serwisowane przez wykwalifikowany personel, natomiast instalacja gazowa powinna być poddawana przeglądowi technicznemu przynajmniej raz w roku.

Przed instalacją czujnika gazu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Znajdziemy w niej wszelkie istotne informacje m.in.: zasady montażu, obsługi i testowania, maksymalny okres użytkowania czujnika itp.

Każdy czujnik jest tak zaprojektowany i skalibrowany, aby reagował na konkretny gaz. Dlatego ważne jest, aby czujnik służący do detekcji jednego gazu np. metanu, nie był wykorzystywany do wykrywania innego gazu np. mieszaniny propan-butan. Wybór miejsca i odległość montażu możliwego miejsca wycieku gazu zależy od rodzaju gazu, jaki ma wykrywać czujnik.

Rodzaje gazów i ich właściwości fizyczne

METAN - jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Bezbarwny, bezwonny, palny gaz. Pali się bezbarwnym płomieniem. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest dwa razy lżejszy od powietrza. Gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń.

PROPAN, BUTAN, PROPAN-BUTAN - jest bezbarwnym, skrajnie łatwo palnym gazem o charakterystycznym zapachu. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza. Gromadzi się przy powierzchni, w dolnych partiach pomieszczeń.

W jakich pomieszczeniach montujemy czujniki

Najczęstszymi źródłami ulatniania się gazu w pomieszczeniach domowych są urządzenia gazowe (kuchnie gazowe, piecyki itp.). Mogą być one nieprawidłowo podłączone do instalacji gazowej lub niewłaściwie użytkowane. Jeśli to możliwe zamontuj czujnik w każdym pomieszczeniu zawierającym źródło potencjalnego wycieku gazu. Jeśli nie jest to możliwe, zainstaluj czujnik w pomieszczeniu, w którym jest największe prawdopodobieństwo ulatniania się gazu (np. w kuchni).

Czujniki powinny być montowane na wewnętrznych ścianach budynku, w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spada poniżej -10°C i nie wzrasta powyżej +40°C, a wilgotność względna nie przekracza 95%.

Na jakiej wysokości i w jakiej odległości

Dla gazów lżejszych od powietrza (gaz ziemny, metan) czujnik należy zamontować pod sufitem, powyżej możliwego miejsca wycieku gazu (ale nie bezpośrednio nad kuchenką gazową). Odległość dolnej krawędzi czujnika od sufitu nie powinna być większa niż 30 cm. Maksymalna odległość montażu czujnika od potencjalnego źródła wycieku gazu nie powinna być większa niż 6 m. Czujnik powinien być lokalizowany powyżej najwyżej położonego, otwieranego okna lub drzwi.

Dla gazów cięższych od powietrza (propan, butan, i ich mieszaniny) czujnik należy zamontować nad podłogą. Odległość górnej krawędzi czujnika od podłogi nie powinna być większa niż 30 cm. Maksymalna odległość montażu czujnika od potencjalnego źródła wycieku gazu nie powinna być większa niż 4 m. Czujnika nie można lokalizować w sąsiedztwie wyjścia.

Gdzie nie należy umieszczać czujnika gazu

  • W pobliżu okien, drzwi, klimatyzatorów, wentylatorów sufitowych oraz innych urządzeń wymuszających burzliwy przepływ powietrza
  • W miejscach, gdzie mogą być zasłonięte przez meble lub zasłony. Aby czujnik prawidłowo zadziałał, gaz musi dotrzeć do komory sensora
  • Bezpośrednio nad zlewem
  • Na zewnątrz budynków
  • W miejscach, gdzie temperatura spada poniżej -10°C lub może wzrosnąć powyżej +40°C
  • W miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu. Czynniki te mogą zakłócić prawidłowe działanie sensora lub go zablokować
  • W miejscach, w których względna wilgotność powietrza może przekraczać 95%
  • W pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektryczne lub magnetyczne
  • W przypadku czujników gazu ziemnego bezpośrednio nad kuchenką gazową, w celu zminimalizowania występowania tzw. fałszywych alarmów

Czujnik gazu ziemnego nie powinien być instalowany bezpośrednio nad lub w pobliżu urządzeń gazowych, ponieważ w trakcie ich uruchamiania zazwyczaj ulatnia się mała ilość gazu, która może aktywować sygnalizację alarmową urządzenia. Instalacja czujnika w bezpośrednio nad kuchenką gazową może prowadzić do fałszywych alarmów wywołanych przez opary powstające w trakcie gotowania lub przez ulatniający się gaz podczas zapalania palnika. Należy zaznaczyć także, że substancje smoliste mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie czujnika.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.